REGULAMIN UCZNIA

1. Uczeń przebywa na terenie obiektów szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych, a także 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Po zakończonych zajęciach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę lub czeka na autobus na świetlicy szkolnej.

2. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno-zimowym uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno-letnim mogą opuścić budynek szkolny i przebywać na terenie przyszkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego po otwarciu drzwi na boisko szkolne.

3. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w statucie szkoły. Uczeń i rodzice oraz opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zapoznania się z w/w dokumentem i przestrzeganiem go.

4. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować pracowników szkoły i uczniów.

5. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi.

6. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. Spóźnienie na lekcję zostaje zaznaczone w dzienniku lekcyjnym. Nieobecności w szkole należy usprawiedliwiać niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.

7. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez osobę uprawnioną. Zwolnienie może nastąpić na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych. Zwolnienie to uczeń dostarcza w dwóch egzemplarzach nauczycielowi. Nauczyciel potwierdza zwolnienie podpisem(czytelnie) i jeden z egzemplarzy zostaje u nauczyciela w dzienniku zastępczym danej klasy. Drugi egzemplarz uczeń oddaje przy wyjściu portierowi. Rodzic (prawny opiekun) może zwolnić ucznia osobiście lub (tylko w wyjątkowych sytuacjach) telefonicznie. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym w rubryce dotyczącej frekwencji skrótem zwolniony (zw).

8. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.

9. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu
i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.

10. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w szkole do noszenia zmiennego obuwia z nierysującą podeszwą.

11. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.

12. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Regulaminu Wycieczek i godnie reprezentuje szkołę.

13. Na terenie szkoły i w jej okolicy obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, napojów energetyzujących.

14. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania.

15. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów, itp.

16. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szafkach i przedmioty porzucone, pozostawione na terenie szkoły przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.

17. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je zdeponować u nauczyciela.

18. Podczas przerw obowiązuje zakaz:

o    bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinach może przebywać tylko jedna osoba,

o    przebywania w piwnicach, szatniach (bez zgody nauczyciela),

o    opuszczania terenu szkolnego.

19. Podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych zakaz:

o    biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw,

o    otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego.

20. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość.

21. Uczeń zobowiązany jest do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego.

22. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły.

23. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.

24. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Dziewczęta obowiązuje granatowa lub czarna spódnica (spodnie), biała bluzka. Chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

25. Wszelkie informacje wpisywane są przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.11.2012 r. – uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.