STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W BOJANIE

 

 • ROZDZIAŁ I     Postanowienia ogólne

 • ROZDZIAŁ II    Cele i zadania szkoły

 • ROZDZIAŁ III   Organy szkoły i ich kompetencje

 • ROZDZIAŁ IV   Organizacja szkoły

 • ROZDZIAŁ V    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • ROZDZIAŁ VI   Uczniowie i rodzice

 • ROZDZIAŁ VII   Postanowienia końcowe

 

Statut opracowano na podstawie:

 1. Konstytucję  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. 256 poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie  MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami.
 4. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
 5. Konwencję  o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r.
 6. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4  poz.17).
 8. Uchwały wydane przez władze samorządowe Gminy Szemud.

 

Jednolity tekst Statutu do pobrania na stronie BIP ZS Bojano