STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W BOJANIE

 

 • ROZDZIAŁ I     Postanowienia ogólne

 • ROZDZIAŁ II    Cele i zadania szkoły

 • ROZDZIAŁ III   Organy szkoły i ich kompetencje

 • ROZDZIAŁ IV   Organizacja szkoły

 • ROZDZIAŁ V    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • ROZDZIAŁ VI   Uczniowie i rodzice

 • ROZDZIAŁ VII   Postanowienia końcowe

 

Statut opracowano na podstawie:

 1. Konstytucję  Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977),
 6. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 7. Uchwały wydane przez władze samorządowe Gminy Szemud.

Jednolity tekst Statutu do pobrania na stronie BIP ZS Bojano