Regulamin „Szczęśliwego numerka”

w Szkole Podstawowej w Bojanie

§1

Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 7.50, w świetlicy przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

§2

Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 24. Losowaniem zajmują się przedstawiciele SU i jego opiekunowie. Wylosowane numery podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli przez ich wywieszenie na tablicy drzwiach świetlicy oraz na tablicy samorządu uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.

§3

Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołań.

§4

Osoba ze szczęśliwym numerkiem zostaje automatycznie zwolniona z odpowiedzi ustnej, NIEZAPOWIEDZIANEJ kartkówki. Ma jednak prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.

§5

Uczeń zwolniony w danym dniu z powody wylosowanego „Szczęśliwego Numerka” daną partie materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela oraz posiadać zadanie domowe najpóźniej na następną lekcję.

§6

Paragraf 4 (§4) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

§7

Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych, które zostały zadane z tygodniowym bądź też dłuższym wyprzedzeniem.

§8

Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji może zostać oceniony.

§9

Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

§10

Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 

§11

Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

§12

Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2009 po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Bojanie.